Användarvillkor

Genom att använda tjänsten godkänner du de följande villkoren och ingår samtidigt ett avtal med Aggressive Development AB. Innan du börjar använda tjänsten bör du läsa användarvillkoren noga.

 1. Allmänt
  1. Qiozk och qiozk.com är ett varumärke som ägs av Aggressive Development AB (”Aggressive”, eller ”vi”). Qiozk är en tjänst som förmedlar köp och läsning av digitala tidskrifter.
  2. Dessa villkor anges för användandet av de tjänster som finns tillgängliga under domännamnet och underdomänerna på www.qiozk.com, i fortsättningen kallad "webbsidan" eller "tjänsten" samt de applikationer som lyder under varumärket Qiozk. Webbsidan innefattar alla webbsidans delar och allt material som tillgängliggörs under URL:en www.qiozk.com, eller där tjänster från Qiozk tillhandahålls via samarbetspartners eller någon av Qiozkapplikationerna. Om du inte accepterar att bli bunden av dessa villkor har du inte rätt att använda eller få tillgång till våra tjänster.
  3. Genom att registrera ett Qiozk-konto godkänner du enligt GDPR att information och uppgifter tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i vårt dataregister samt presenteras för de parter (ex. utgivare) som behöver informationen för att fullgöra sina åtaganden gentemot dig som beställare. Informationen sparas så länge du är kund.
  4. Qiozk får endast användas inom lagens ramar och på det sätt som statueras genom dessa villkor. Aggressive behåller rättigheten att närsomhelst avsluta ett konto, vägra service eller avbeställa orders om otillåten aktivitet upptäcks.
  5. Qiozk förmedlar inte köp och läsning av tidskrifter upptryckta på papper.
  6. Vi uppmanar kunden att löpande gå in och läsa dessa villkor för att se om eventuella ändringar skett. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av tjänsten förändras på ett betydande sätt kommer detta att offentliggöras på webbsidan minst en vecka innan ändringarna träder i kraft.
  7. Det åligger kunden att hålla sig informerad om ovan nämnda lagar och föreskrifter.

 2. Rättigheter
  1. Kunden har ingen rätt att använda tjänsten eller produkterna i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för någon produkt/företag eller tjänst. Vid sådan förseelse kan vi yrka på skadestånd. Personer under 18 år eller av annan anledning omyndiga äger inte heller rätt att handla utan målsmans eller annan förmyndares medgivande.
  2. Vi reserverar rättigheten att modifiera eller avsluta tjänsten, temporärt eller för gott, med eller utan att i förväg meddela detta till användarna.
  3. Aggressive har rätt till, men inte skyldighet, att övervaka aktiviteten på webbsidan i syfte att se till att villkoren i dett avtal efterföljs samt för att stödja de aktuella lagar och regler som gäller.

 3. Upphovsrätt
  1. Rättigheterna till allt innehåll och delar av webbsidan såsom text, bilder, ikoner, mjukvara samt sammansättningen av själva sidan tillhör Aggressive eller våra leverantörer och faller därigenom under svensk och internationell copyright-lagstiftning. Du får inte modifiera, kopiera, ”reverse engineer”, publicera, sälja eller på annat sätt försöka skapa komersiell vinning genom material eller delar av material från Qiozks webbsida, en Qiozkapplikation eller annat genom webbsidan publicerat material. Varje utgivare äger rättigheterna till sitt publicerade material, detta innefattar, men begränsas ej till, de tidskrifter eller annat som förmedlas och/eller digitalt publiceras via Qiozk. Genom dessa villkor godkänner du att du inte erhåller någon äganderätt över copyright-skyddat material genom att ladda ner eller på annat sätt tillskansa dig det genom Qiozks webbsida eller en av Qiozks applikationer.

 4. Lösenord och inloggningsinformation
  1. Kunden svarar för att erhållna koder och personliga lösenord ej sprids eller görs tillgängliga för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning eller att kod eller lösenord har kommit i orätta händer eller förlorats är kunden skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv. Detta görs på webbsidan under "Ditt konto".

 5. Aggressives ansvar
  1. Aggressive skall sträva efter att tillhandahålla tjänster med minimala störningar. Emellertid kan Aggressive ej garantera att tjänsterna alltid kommer att fungera utan störningar, fördröjningar eller andra problem.
  2. Aggressive arbetar för en hög kvalitet på de produkter som erbjuds via webbsidan och har därför ett stort intresse av att ta del av kundens erfarenheter gällande detta. Varje enskild utgivare har dock det yttersta ansvaret för kvaliteten på sina respektive produkter. Om kunden har klagomål på enstaka produkter skall kunden i första hand ta upp detta med den enskilde utgivaren.
  3. Aggressive är en förmedlare (inte en publicist) och har därför inget inflytande över innehåll i respektive publicerad tidskrift. De åsikter, råd, tjänster, erbjudanden eller annat som publiceras genom dessa är således något som den aktuelle ansvarige utgivaren ansvarar för. Aggressive kan komma att tillhandahålla länkar ut från antingen webbsidan eller en digital tidskrift. I de fall då dessa länkar går till tredje part tar inte Aggressive något ansvar för vad som finns på tredje parts domäner. De länkar som möjliggörs genom Aggressives försorg finns endast där för kundens bekvämlighets skull.
  4. Det är kundens ansvar att se till att hårdvara och internetanslutning har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera tjänsten optimalt. Aggressive har inte heller något ansvar när det gäller störningar som kan härledas till tredje part, såsom internetleverantör eller geografiska störningar. I inget fall har Aggressive eller någon av våra leverantörer ansvar för kundens hårdvara eller information som förlorats på grund av att kunden laddat ner material från vår webbsida eller rört sig på sidor som länkats till från Qiozks webbsida.

 6. Användardata / GDPR
  1. Vi följer GDPR och värnar om din personliga integritet och prioriterar skyddet av all information du anförtror oss. Informationen används till att tjänsten skall fungera på tillbörligt sätt.
  2. Applikationen kan spara information om användning, såsom logfil för felsökning, information om vilka tidningar som köpts, laddat ned och/eller läst, teknisk information, vilken webbläsare och vilket operativsystem kunden använder, och liknande information. Inget i detta kan härledas till en specifik person och används enbart för att applikationen skall fungera på ett tillförlitligt sätt.
  3. Data om vilka tidningar som köpts finns tillgängliga för Förlaget eftersom det krävs för att tjänsten skall fungera och avtalet mellan Förlaget och Aggressive skall kunna upprätthållas.
  4. En sk. Cookie används för att hantera inloggning på ditt konto, denna används inte till något annat. Den raderas vid utloggning eller borttagning av appen och sparas i maximalt 10 år.
  5. Epost och namn sparas enbart i syfte att kunna hantera kontot tex återställa lösenord. Du kan när som helst ändra dina uppgifter eller radera ditt konto.
  6. Vi sparar aldrig dina kontokortsuppgifter, för att kunna tillhandahålla betalningslösningar används istället en särskild "token" (identifierare) som skickas vidare till vår samarbetspartner Stripe i detta syfte. Du kan när som helst ta bort ditt kontokort från ditt konto varvid en begäran att dina uppgifter skall raderas skickas till Stripe och sedan raderas även denna "token".
  7. Personuppgifter som hanteras av tjänsten lämnas inte ut till tredje part, förutom ovan nämnd betallösning och köpta tidningar.
  8. Inga personuppgifter används för marknadsföring, om du inte givit oss särskild tillåtelse - och i så fall ytterst sparsamt i form av ett nyhetsbrev.
  9. Personuppgifter sparas bara så länge du är kund.
  10. Om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt kan du alltid vända dig till oss eller Datainspektionen.

 7. Priser, betalning samt hävning av köp
 8. Qiozk förmedlar tidskrifter som inte kräver betalning och kan därmed laddas ned fritt. I övriga fall gäller följande regler:

  1. Kunden ska betala Aggressive de avgifter och priser som anges på webbplatsen i samband med fakturering av respektive produkt. Tillämpliga avgifter och priser står angivna på webbsidan.
  2. Aggressive förbehåller sig rätten att ändra priserna när som helst genom att uppge de nya priserna i samband med ditt inköp av respektive produkt. Kunden godkänner en sådan prisändring genom att fortsätta att använda tjänsterna på webbsidan sedan ändringen har skett.
  3. Om en kund anser sig ha blivit felaktigt debiterad ska kunden kontakta Qiozks kundtjänst inom 14 dagar efter debiteringen. Aggressive förbehåller sig rätten att inte göra någon återbetalning eller justering för debiteringar som skedde för mer än 14 dagar sedan.

 9. Avregistrering
  1. Både Aggressive och kunden kan närsomhelst välja att avsluta detta avtal. Kunden kan närsomhelst avbryta sitt Qiozkmedlemskap och därigenom avbryta avtalet samt radera sparade personuppgifter, och sedan logga ut från tjänsten.
  2. Om kunden ej iakttar villkoren i detta avtal, kommer på obestånd eller försätts i konkurs, äger Aggressive rätt att med omedelbar verkan uppsäga avtalet, utan rätt för kunden att återfå någon del av tillgodohavanden eller eventuell avgift som betalats för avtalsperioden.

 10. Överlåtelse
  1. Aggressive reserverar rätten att överlåta detta användaravtal mellan oss och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer vi att meddela vem som har tagit över användaravtalet, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen. Om Aggressive överlåter användaravtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida.
  2. Kunden kan inte överlåta användaravtalet eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

 11. Force Majeure
  1. I händelse av force majeure godkänner och förstår kunden att Aggressives tjänster inte fungerar och att Aggressive inte bryter mot några av sina skyldigheter gentemot dig under dessa villkor avseende tjänster. En force majeure-händelse innebär en händelse utanför Aggressives kontroll inklusive men ej begränsat till laga hinder, uppror eller civil oordning, krig eller militärt ingrepp, nationell eller lokal nödsituation, allvarligt och utdraget strömavbrott eller allvarligt avbrott i Internettjänst, översvämningar, landsänkning eller ytterst svåra vädertillstånd.
  2. I händelse av att Qiozk påverkas av en force majeure-händelse skall vi snarast meddela våra kunder angående den uppskattade omfattningen och längden av vår oförmåga att uppfylla, eller försening i uppfyllelse, av våra skyldigheter så gott det går. Aggressive tar inget ansvar för följderna av en force majeure-händelse.

 12. Tvist
  1. Tolkning och tillämpning av detta avtal skall ske enligt svensk rätt.
  2. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av dessa villkor samt därur härflytande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol, med svenska som språk och med Stockholms tingsrätt som första instans.